OPL ARCHITECTEN // 030 251 10 05 // INFO@OPLARCHITECTEN.NL // MALIESINGEL 38 UTRECHT THE NETHERLANDS
Privacyverklaring

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u de  diensten en/of website van OPL Architecten  gebruikt, hoe de verwerking plaatsvindt en wat uw rechten zijn.

OPL Architecten  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. OPL Architecten handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Contactgegevens

OPL Architecten B.V.

Maliesingel 38

3581 BK  Utrecht

T : 030 – 2511005

E : info@oplarchitecten.nl

W : www.oplarchitecten.nl

KVK  Utrecht : 30065611

 

Verwerkingsdoelen- en grondslagen

OPL Architecten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen :

– voor het verrichten van de aangeboden diensten

– voor het voldoen aan een gegeven opdracht

– om contact met u op te nemen

– om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen

– voor het afhandelen van onderling betalingsverkeer

– voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

– in het kader van de nakoming van de op OPL Architecten rustende (wettelijke) verplichtingen

– voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OPL Architecten , bijvoorbeeld in het kader van een klacht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij OPL Architecten is geen sprake van besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

In geen geval zal OPL Architecten uw gegevens aan derden verkopen. Het verstrekken van gegevens aan derden zal uitsluitend  plaatsvinden indien en voor zover dit van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van OPL Architecten, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen dat ook zij garant staan voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OPL Architecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De persoonsgegevens die OPL Architecten verwerkt worden te allen tijde geregistreerd en bewaard binnen de Europese Unie/EER.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij OPL Architecten verplicht is op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren hanteert OPL Architecten de wettelijke bewaartermijnen.

Uitzondering hierop zijn primaire contactgegevens (naam, adres telefoonnummer, email).

Deze kunnen langer worden bewaard, ten behoeve van het klant-beheersysteem .

 

Waar worden uw gegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van OPL Architecten of die van een derde partij binnen de Europese Unie/EER.

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd ?

OPL Architecten heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit houdt in dat digitale gegevens en gegevensdragers waarop deze zijn opgeslagen met een uniek wachtwoord worden beveiligd, papieren dossiers worden bewaard in een deugdelijk afgesloten ruimte en niet onbeheerd achtergelaten. Voorts houdt dit in dat aan alle medewerkers van OPL Architecten geheimhouding is opgelegd.

Voor de website geldt een SSL-certificaat.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt.

OPL Architecten gebruikt alleen technische en functionele cookies. Het gaat dan om analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Google Analytics

Voor de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Onderdeel hiervan is het gebruik van cookies.

OPL Architecten heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door OPL Architecten worden verwerkt in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u schriftelijk een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover OPL Architecten beschikt in een computerbestand naar u  of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging, uw besluit tot het intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oplarchitecten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan aan u worden gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs na te sturen. Maak op deze kopie duidelijk dat het gaat om een kopie (door bijvoorbeeld het woord “kopie” hierop te schrijven). Ook mogen velden zoals het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, behandeld.

Wanneer u van mening bent dat OPL Architecten niet op juiste wijze omgaat met uw  rechten in het kader van de privacywetgeving, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Aanpassen privacyverklaring

OPL Architecten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Versie 1 d.d. 23-05-2018